โครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างและการบริหาร

คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต



คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต

คุณวารี เชื้อปรุง



คุณวารี เชื้อปรุง

คุณปรีชา ลิ้มอั่ว



คุณปรีชา ลิ้มอั่ว

คุณชิตชัย สุวิชาเชิดชู



คุณชิตชัย สุวิชาเชิดชู

คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์



คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์

วีระพงษ์ แพสุวรรณ

รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

วีรชัย อาจหาญ

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

หนึ่ง เตียอำรุง

ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตำแหน่ง กรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฐิติพร มะชิโกวา

ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ตำแหน่ง กรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

สุรินทร บุญอนันธนสาร

รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

ตำแหน่ง กรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

เทวรัตน์ ตรีอำนรรค

ผศ.ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ตำแหน่ง กรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

ชาญชัย ทองโสภา

รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง กรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

มัลลิกา สังข์สนิท

อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ตำแหน่ง กรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

ธีรยุทธ เกิดไทย

อ.ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย

รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

X