ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วงงานที่ให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำด้านงานทะเบียนและประมวลผลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

ฝ่ายรับนักศึกษา

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการการศึกษาดำเนินภารกิจในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกระดับการศึกษา (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ตลอดจนการกลับเข้าศึกษาใหม่และการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

X