อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ได้รับกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

โดยอุทยานการเรียนรู้สิรินธรฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการในการสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ภายนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility, USR) ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ทั้งสิ้น 11 แห่ง ประกอบด้วย

  1. อาคารกาญจนาภิเษก
  2. อุทยานผีเสื้อ
  3. เมืองจราจรจำลอง
  4. ห้องไทยศึกษานิทัศน์
  5. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
  6. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
  7. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี
  8. ศูนย์บรรสารและสื่การศึกษา
  9. หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  10. หอสุรนภา
X