โครงการห้องเรียนวิทย์(วมว.)

โครงการห้องเรียนวิทย์(วมว.)

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มีการดำเนินการคัดเลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการคัดเลือก รอบสองจากจำนวน 100 คนให้เหลือจำนวน 30 คนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการฯ โดยถือเป็นนักเรียนในสังกัด ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และเป็นนักเรียนประจำหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ที่พัก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากโครงการฯจนจบหลักสูตร

X