การเผยแพร่องค์ความรู้

การเผยแพร่องค์ความรู้

การเผยแพร่องค์ความรู้

          สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ทำหน้าที่วิจัย ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาในระดับมัธยมศึกษาและมีโรงเรียนสุรวิวัฒน์เป็นห้องปฏิบัติการรวมถึงเชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา

          จากภารกิจดังกล่าวหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้จึงได้จัดการประชุม “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษา รูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st New Education Paradigms Conference : NEPCon)” เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อทำการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา การเสริมสร้างบรรยากาศในการวิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลการวิจัยระหว่างคณาจารย์ ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักวิจัย ซึ่งมีรูปแบบการจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 9 ผลงาน

• งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ผลงาน

X