ติดต่อศูนย์ฯ

ติดต่อศูนย์ฯ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ, ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารเรียนรวม 2,

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3046-8 โทรสาร 0-4422-3045, 0-4422-3053

E-mail : coop@sut.ac.th

Website : http://coop.sut.ac.th/

ตำแหน่ง GPS : ละติจูด, ลองจิจูด  14.881474,102.015555

X