ประสบการณ์นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

ประสบการณ์นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

นางสาวนิชดา จิมขุนทด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2557 ณ  BIG M Group Service Co.,Ltd ประเทศพม่า
คลิกชมผลงาน
นางสาวมนรดา  สุขประชัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2558 ณ  Careers and Employability Department, Royal Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย
คลิกชมผลงาน
นางสาวสุภางค์  อังคนินันท์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 2/2558 ณ Hino motors, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
คลิกชมผลงาน
X