ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 155/2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
รายชื่อคณะทำงานตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพประธาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษาคณะทำงาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพคณะทำงาน
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาคณะทำงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปคณะทำงานและเลขานุการ
X