ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยมี ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ในฐานะประธานเครือข่าย เป็นประธานที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระเพื่อแจ้งให ้สถาบันสมาชิกทราบประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 การส่งผลงานเข้าประกวดในระดับเครือข่าย และเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาได้แก่การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นต้น

X