ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ฝ่ายงานโทรศัพท์E-mail
ผู้อำนวยการ0-4422-3084nattaya@sut.ac.th
รองผู้อำนวยการ0-4422-3077soradak@sut.ac.th
เลขาผู้บริหาร0-4422-3062naorut@sut.ac.th
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป0-4422-3061-3, 3095arraya@sut.ac.th
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ0-4422-3071doungjai@sut.ac.th
   – งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ)0-4422-3067ratchane@sut.ac.th
   – งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วารสาร)0-4422-3076yupapornn@sut.ac.th
   – งานสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา0-4422-3106poolsri@sut.ac.th
   – งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย0-4422-3100chanpen@sut.ac.th
ฝ่ายบริการสารสนเทศ – เคาน์เตอร์ Information0-4422-3074-5library@sut.ac.th
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา0-4422-3064subong@sut.ac.th
    – งานบริการโสตทัศนูปกรณ์0-4422-3069-70
    – งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ (อาคารเรียนรวม 1)0-4422-3850
    – งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ (อาคารเรียนรวม 2)0-4422-3044
    – งานบริการเอกสารกลาง0-4422-3068
    – งานบริการกราฟิกและศิลปกรรม0-4422-3065
    – ห้อง Bookstore (จำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน)0-4422-3103
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ0-4422-3080badin@sut.ac.th
ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ0-4422-3088srisui@sut.ac.th
    – งานอบรม / เยี่ยมชม ศบส.0-4422-3087
X