ความเป็นมา

ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเปิดทำการ ณ อาคารบรรณสาร เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 ซึ่งอาคารบรรณสารนี้เป็นอาคารหลังแรกที่เริ่มก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาเพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามลำดับ โดยเริ่มนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดและให้บริการแก่ผู้ใช้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการก่อสร้างอาคารบรรณสาร 2 เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึงและเปิดให้บริการในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 รวมทั้งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เปิดให้บริการยืม-คืนด้วยตนเอง ณ อาคารบรรณสาร และมีจุดรับคืนหนังสือด้วยตนเองทั่วมหาวิทยาลัยจำนวน 8 จุด

X