ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจ ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการห้องปฏิบัติการสำหรับสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างพอเพียง โดยดำเนินการ ดูแลรักษา ใช้งาน พัฒนาและปรับปรุง ครุภัณฑ์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคาร ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ แบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานโดยใช้แนวทางพัฒนาตามความต้องการพื้นฐานจากหลักสูตรและโครงการวิจัยและพัฒนา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
X