ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ขอบเขตงานตามโครงสร้าง

 1.ฝ่ายบริหาร

  • งานธุรการ และระบบฐานข้อมูล

ขอบเขตงาน ดังนี้ งานธุรการและเอกสารหน่วยงาน งานจัดทำฐานข้อมูลรายได้ และวิเคราะห์การเงินงานพัฒนาระบบบันทึกบัญชีรายได้ของทรัพย์สิน งานจัดระบบทำบัญชีทรัพย์สิน งานประเมินการใช้ทรัพย์สิน งานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน งานจัดการฐานข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  งานพัฒนาแผนการบริหารสินทรัพย์ งานติดตามผลการบริหารสินทรัพย์ งานพัฒนาแผนธุรกิจหน่วยงาน งานติดตามและวิเคราะห์การดำเนินโครงการ งานปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องส่วนบริหารสินทรัพย์ งานสิทธิประโยชน์ในกิจกรรมงานต่าง ๆ งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์

  • งานบริหารสัญญาและประเมินผล

ขอบเขตงาน ดังนี้ งานบริหารจัดการสัญญาพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม (ยกเว้นพื้นที่ในหน่วยวิสาหกิจ 4 แห่ง)  งานคัดเลือกผู้ประกอบการ งานจัดทำ TOR และสัญญาผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม งานควบคุมตรวจประเมินการดำเนินกิจการร้านค้า/ผู้ประกอบการ

  • งานบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์

ขอบเขตงาน ดังนี้ งานจัดทำ TOR และสัญญาผู้ประกอบการรายใหม่ งานโครงการพัฒนาพื้นที่                   เชิงพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัย (ยกเว้นพื้นที่ในหน่วยวิสาหกิจ 4 แห่ง) เช่น การพัฒนาบริหารจัดการโรงอาหารกลาง (ครัวท่านท้าว) การพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารสุรเริงไชย (สถานกีฬาและสุขภาพ) การพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาพื้นที่ภายในโรงอาหาร และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  และงานบริการพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น ตลาดนัดหลักสูตร กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนการบริการพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่ง กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมประชาสัมพันธ์ออกบูธแสดงสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น

 2.ฝ่ายพัฒนาโครงการ

  • งานวิเคราะห์และพัฒนาแผนธุรกิจ

ขอบเขตงาน ดังนี้ งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ งานวิเคราะห์ความคุ้มค่าหน่วยงาน/โครงการ งานสนับสนุนพัฒนาโครงการร่วมทุนเอกชน งานสนับสนุนพัฒนาแผนธุรกิจหน่วยวิสหกิจ งานประสานข้อมูลโครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น โครงการหารายได้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โครงการหารายได้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นต้น

  • งานพันธกิจสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ขอบเขตงาน ดังนี้ งานสนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  งานจัดกิจกรรมระดมทุน งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อ งานจัดการระบบสารสนเทศ สนับสนุนระบบสารสนเทศการ งานสื่อสารองค์กร งานการประชาสัมพันธ์และการตลาด งานดูแลเว็บไซต์ของส่วน  งานจัดทำสื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนงานจัดอบรมสัมมนาของส่วน

X