ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

  1. งานบริหารสัญญาและประเมินผล ดำเนินการบริหารจัดการสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการ และทำการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
  2. งานบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และประเมินผล ให้บริการแก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ และทำการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
  3. งานวิเคราะห์และพัฒนาแผนธุรกิจ งานพันธกิจสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ และงานระบบฐานข้อมูล ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่วนบริหารสินทรัพย์ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์
X