ส่วนบริหารสินทรัพย์

วิสัยทัศน์

ส่วนบริหารสินทรัพย์ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการทรัพย์สิน และบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

ส่วนบริหารสินทรัพย์ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการทรัพย์สิน และบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

พันธกิจ

  1. รวมบริการประสานภารกิจ
  2. บริหารสัญญาเช่าพื้นที่
  3. ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
  4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้
  5. สร้างระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
  6. สร้างฐานข้อมูล รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับ 4 หน่วยงาน

ภารกิจ

  1. งานบริหารสัญญาและประเมินผล ดำเนินการบริหารจัดการสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการ และทำการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
  2. งานบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และประเมินผล ให้บริการแก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ และทำการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
  3. งานวิเคราะห์และพัฒนาแผนธุรกิจ งานพันธกิจสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ และงานระบบฐานข้อมูล ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่วนบริหารสินทรัพย์ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์
X