มทส. จับมือ บ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาและลอยน้ำ คาดลดค่าไฟฟ้ากว่า 510 ล้านบาท ในระยะยาว 25 ปี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ในเครือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและบนหลังคาอาคารต่าง ๆ ผนวกกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง วางโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 510 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ 25 ปี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ นางรสยา เธียรวรรณ กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก โดยมี นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แถลงการพัฒนาระบบพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy และการนำเทคโนโลยีจากการวิจัยไปขยายผล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ แถลงโครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X