วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ส่วนบริหารสินทรัพย์ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการทรัพย์สิน และบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

พันธกิจ

  1. รวมบริการประสานภารกิจ
  2. บริหารสัญญาเช่าพื้นที่
  3. ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
  4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้
  5. สร้างระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
  6. สร้างฐานข้อมูล รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับ 4 หน่วยงาน
X