วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมูลค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
  2. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยให้ก่อเกิดรายได้
  3. พัฒนาและปรับปรุงทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.6 : การบริหารการเงินที่สมดุลเพื่อความยั่งยืน (Balanced Financial Management for Sustainability)

กลยุทธ์ 5.6.1 : การหารายได้ในรูปแบบใหม่ (New Income Generation Tools)

           5.6.1.2 Income from Asset Management

  1. ส่งเสริมการนำ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ ในการปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้เกิดรายได้
  2. ส่งเสริมการนำเครื่องมือและสนามกีฬาของสถานกีฬาและสุขภาพมาให้บริการเพื่อหารายได้
  3. ส่งเสริมการโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค หอพักนักศึกษา สุรสัมมนาคาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4. ส่งเสริมการจัดระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ในโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมให้หน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวในการหารายได้
X