พันธกิจ

พันธกิจ

1. ดำเนินการธุรการและจัดการประชุม ได้แก่ งานธุรการทั่วไป การประชุมสภาวิชาการ และงานประชุมของ     ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

2. สนับสนุนวิชาการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร สถาบันสมทบ
    และบัณฑิตศึกษา

3. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

4. ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ

X