ความเป็นมา

ความเป็นมา

ส่วนอาคารสถานที่ ตั้งขึ้นพร้อมกับการเปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ.2536 เป็นหน่วยงานระดับส่วน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน โดยให้สอดคล้องกับปรัชญาการบริหารมหาวิทยาลัย คือ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และการถ่ายโอนงานบริการให้ภาคเอกชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผน การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ การจัดการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา การอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย จัดระบบการบริการขนส่ง ควบคุมงานด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร การจัดดูแลภูมิทัศน์ รวมทั้ง ด้านการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

X