ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ส่วนการเงินและบัญชี ดำเนินงานการบริการโดยเป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมดูแลด้านการเงิน ด้านการบัญชี ทรัพย์สิน การควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย และรายงานการเงินพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการชุดสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย

X