โครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างและการบริหาร

         ส่วนการเงินและบัญชี  เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีโดยเป็นหน่วยงานลักษณะ  “รวมศูนย์”  สอดคล้องกับนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจกำกับการบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป   และมีหัวหน้าส่วนทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน  และควบคุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย  และภารกิจของมหาวิทยาลัย   มีการแบ่งสายงานออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย 1.) งานการเงินนักศึกษา 2.) งานการเงินทั่วไป 3.) งานตรวจจ่าย 4.) งานบัญชี และ 5.) งานสนับสนุน

 

X