วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
“ส่วนแผนงานเป็นต้นแบบชั้นนำด้านการววางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ”

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกระดับ เป็นแผนที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นต้นแบบของแผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ

2.เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

3.เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย

4.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนแผนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เป้าประสงค์

1.สังคมให้การยอมรับการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย

2.งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

3.สังคมยอมรับและให้การเชื่อมันผลงานวิจัยสถาบัน

4.ผู้ัรับบริการมีความเชื่อมั่นในสารสนเทศ

5.ผู้รับบริการภายในส่วนแผนงานให้ความเชื่อมั่นและยอมรับในบริการจากงานสนับสนุนการบริหารจัดการ

X