พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์

พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์

พันธกิจ

 1. จัดบริการ สวัสดิการด้านที่พักที่สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย และเอื้อต่อการศึกษา
 2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นผู้มีจริยวัตร มทส.
  “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด”
 3. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นจัดบริการ สวัสดิการด้านหอพักนักศึกษาที่เป็นเลิศ ให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี เอื้อต่อการศึกษา และพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบาย ประหยัด และปลอดภัย
 2. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา
 3. เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมให้แก่นักศึกษา โดยฝึกให้นักศึกษารู้จักการอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น มีน้ำใจ มีความสามัคคี
  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะในการทำงานร่วมกันในวิถีทางประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ
 5. เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านอารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมและการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
X