วิธีการปลด Lock การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ื 2/2563 ไม่ได้

งดเว้นการชำระเงิน โดยการชำระเงินเข้าบัญชีของ มทส. บัญชีเลขที่ 707-2-35379-0 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

X