E-Service

E-Service

แบบฟอร์มต่างๆ

ส่วนกิจการนักศึกษา :http://web.sut.ac.th/eform/

แบบคำร้องทั่วไป[url] -> งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา/ทุกงาน
แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกปีที่ 5[url] -> งานวินัยและการทหาร
แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกปีที่ 4[url] -> งานวินัยและการทหาร
แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกปีที่ 2[url] -> งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เสนอให้ตัดความประพฤตินักศึกษา[url] -> งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวชาทหาร[url] -> งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ภายในสาขาของนักศึกษา[url] -> งาวินัยนักศึกษา และการทหาร
แบบขอลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา[pdf] -> งานวินัยนักศึกษา และการทหาร
แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรมของนักศึกษา[pdf] -> งานวินัยนักศึกษา และการทหาร
แบบขอส่งรายชื่อบริหารชมรม[doc] -> งานกิจกรรมนักศึกษา
ใบสมัครรับเลือกคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา[url] -> งานกิจกรรมนักศึกษา
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา[url] -> งานกิจกรรมนักศึกษา
แบบขอจัดตั้งชมรม[doc] -> งานกิจกรรมนักศึกษา
แบบคำร้องขอใบรับรองการทำกิจกรรม[url] -> งานกิจกรรมนักศึกษา
แบบขอจัดกิจกรรมนักศึกษา[doc] -> งานกิจกรรมนักศึกษา
แบบบันทึกขออนุมัติดำเนินกิจกรรม และงบประมาณ[doc] -> งานกิจกรรมนักศึกษา
แบบขอใช้ห้องซ้อมดนตรีสากล[url] -> งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่นักศึกษาโควตาดนตรี และนาฏศิลป์[doc] -> งานทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม
แบบยืมวัสดุอุปกรณ์การแสดง[url] -> งานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม
แบบขอยืมวัสดุ/อุกรณ์ส่วนกิจฯ[url] -> งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ธุรการ)
แบบขอใช้ห้องประชุมส่วนกิจฯ[url] -> งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (งานธุรการ)
ใบสมัครเข้าอยู่หอพักระหว่างภาคการศึกษา[url] -> งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
แบบขออยู่หอพักรเหว่างปิดภาคการศึกษา[url] -> งานบริการและพัฒานักศึกษาหอพัก
แบบขอลาออกจากหอพักนักศึกษา[url] -> งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
แบบขอใช้บริการและพื้นที่หอพักนักศึกษา[url] -> งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
แบบฟอร์มขอยกเลิกหนี้สินหอพักนักศึกษา[url] -> งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
แบบขอคืนเงินค่าหอพักนักศึกษา[url] -> งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
แบบขอผ่อนผันชำระค่าหอพัก[url] -> งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
แบบขอย้ายหอพัก/ห้องพัก[url] -> งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
แบบบันทึกคำร้องการขอมีบัตรผ่านเข้า-ออก ประตู 4[pdf] -> –
ขอยกเลิกหนี้สินหอพักนักศึกษา[url] -> งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

 

X