รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานทุนการศึกษา

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (DSS)

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา

งานธุรการ สารสนเทศและประชาสัมพันธ์

สังกัดส่วนกิจการนักศึกษา

X