งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีค่าซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเอง และการทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การนักศึกษาเพียงระดับเดียว ไม่แบ่งแยกตามสำนักวิชาหรือสาขาวิชา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกันในหมู่นักศึกษา โดยมีงานกิจกรรมนักศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

           หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1.  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ได้แก่

1.1 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

1.2 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหาร สภานักศึกษา และชมรม

1.3 กิจกรรม 5 ส. อาคารกิจการนักศึกษา 2

1.4 อบรมผู้นำนักศึกษา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

1.5 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

1.6 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา

1.7 กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา

1.8 กิจกรรมนำผู้นำนักศึกษาดูงานด้านองค์การนักศึกษา

  1. จัดกิจรรมพัฒนาประชาธิปไตยจิตสำนึกเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่

2.1 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารและสมาชิกสภานักศึกษา

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ได้แก่

3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

  1. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้แก่

4.1 กิจกรรมชมรมเชียร์ลีดเดอร์ (Thailand National Cheerleading Championships)

4.2 กิจกรรมชมรมเชียร์ลีดเดอร์ (Seacon Square Cheerleading Thailand)

4.3 กิจกรรมชมรมโรบอท (Robot Contest)

4.4 กิจกรรมชมรมยานยนต์ (TSAE Auto Challenge Student Formula)

4.5 กิจกรรมชมรมการบิน (แข่งขันอากาศยานอัตโนมัติระดับอุดมศึกษา)

4.6 ส่งนักศึกษาร่วมกิจกรรม University Scholars Leadership Symposium

4.7 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ

  1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่

5.1 ให้บริการด้านธุรการแก่องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชา เช่น การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือ การพิมพ์หนังสือ และการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และสาขาวิชา ในการดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

5.3 ติดต่อประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์

5.4 กำกับดูแลนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.5 จัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา

5.6 จัดทำเกียรติบัตรและใบรับรองการทำกิจกรรมของนักศึกษา

  1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา

จากการที่มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และพลานามัยของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจอันบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การนักศึกษาเพียงระดับเดียว อันประกอบไปด้วยสภานักศึกษา องค์การบริหาร และชมรมต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม กิจกรรมแบ่งออกเป็นด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านนักศึกษาสัมพันธ์ และด้านกีฬา ซึ่งมีชมรมที่จัดตั้งและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

6.1 กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วย 12 ชมรม

6.2 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม

6.3 กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 8 ชมรม

6.4 กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 12 ชมรม

6.5 กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 12 ชมรม

X