งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (DSS)

งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (DSS)

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ

หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

Disability Support Services (DSS)

 

1.กำกับ ดูแล และดำเนินการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา นิสิต นักศึกษาพิการ

1.1 รวบรวมแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา โดยให้ นิสิต นักศึกษาพิการกรอกแบบฟอร์มตามที่สำนักงานฯ กำหนด และให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัตินิสิต นักศึกษาพิการ และจำนวนเงินที่ได้รับอุดหนุนทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลของนิสิตนักศึกษาพิการ ในสถาบัน ทั้งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพิการและข้อมูลหลักสูตรที่นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ให้ครบถ้วน

1.3 รายงานจำนวนเงินที่จะต้องเรียกเก็บและรายชื่อนิสิต นักศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษาในแต่ละ ภาคการศึกษาตามแบบที่เลขาธิการกำหนด พร้อมด้วยระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษา ที่ใช้บังคับในภาคการศึกษานั้น โดยรายงานต่อสำนักงานฯ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน ตุลาคมและมีนาคมของทุกปี

1.4 รายงานผลการศึกษาไปยังสำนักงานฯ เป็น ประจำทุกสิ้นปีการศึกษาจนกว่านิสิต นักศึกษาพิการจะสำเร็จการศึกษา

1.5 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนิสิต นักศึกษาพิการ ต่อสำนักงานฯ ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

 

2. กำกับ ดูแล การดำเนินโครงการ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ  Disability Support Services (DSS) Project Based Management: (PBM)

2.1 โครงการส่งนักศึกษาพิการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกภายนอก

2.2 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพิการศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำตามพ่อสอน สานต่องานที่พ่อทำร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และจิตสาธารณะและอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

2.3 โครงการประชุม สัมมนา อบรม วิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพิการ

2.4 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาพิการ

2.5 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักศึกษาพิการ

 

3.กำกับ ดูแล ด้านงานธุรการ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

3.1 รับ-ส่งเอกสาร

3.2 จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)

3.3 ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลายเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3.4 ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ

3.5 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน

3.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงาน

3.7 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน

3.8 เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสารแก่นักศึกษาพิการ

3.9 ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

 1. กำกับ ดูแล งานพัสดุ ดูแลการเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน
 2. กำกับ ดูแล งานด้านการเงิน ดูแลการเบิก – จ่ายเงินสำรองจ่าย
 3. กำกับ ดูแล งานครุภัณฑ์ ดูแลสำรวจครุภัณฑ์ของงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
 4. กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมและจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. กำกับ ดูแล การดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการให้มีคุณภาพอยู่เสมอ สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการระดับประเทศ
 7. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ประจำปี
 8. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการจัดทำสำรวจนักศึกษาพิการ ชั้นปีที่ 1
 9. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาพิการที่มีความประสงค์ของรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
 10. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการจัดทำสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาผู้พิการ
 11. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ กิจกรรม กีฬา ภายในภายนอก มทส.
 12. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการงานบริการให้คำปรึกษา
 13. โครงการติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
 14. กำกับ ดูแล และประชาสัมพันธ์งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ผ่านช่องทาง Social Media เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพจ กลุ่ม Facebook Line
 15. กำกับ ดูแล และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำตามพ่อสอน สานต่องานที่พ่อทำ ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และจิตสาธารณะ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
 16. กำกับ ดูแล และพัฒนาบุคลากร การไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานวิจัย การปฏิบัติงานบริการวิชาการ การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 17. รวบรวมและดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
 18. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
 19. คณะทำงานจัดการความรู้ ส่วนกิจการนักศึกษา (KM)
 20. คณะทำงาน 5ส. ส่วนกิจการนักศึกษา
 21. คณะทำงาน HAPPY WORKPLACE ส่วนกิจการนักศึกษา
 22. กำกับ ดูแลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 23. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work  Manual) กระบวนการ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
 24. วิจัยสถาบัน
 25. ดำเนินงานตามภาระกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 26. งานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานประจำ
 27. ที่ปรึกษาสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
 28. กรรมการสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
 29. กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 30. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเชียร์ลีดเดอร์
 31. วิทยากร

 

 

 

X