งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ ภารกิจด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและชุมชนได้จัดขึ้น  โดยมีเป้าหมาย คือ สามารถสร้างกลุ่มนักศึกษา เพื่อดำเนินการและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้  เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1.  งานการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

1.1 เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

1.2 เข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

1.3 ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม

1.4 ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

1.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์

1.6 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์

1.7 ซ่อมแซมเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง

1.8 จัดสวัสดิการผู้แสดงดนตรีและนาฏศิลป์

1.9 จัดการสอนและฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์

1.10 ดนตรีและนาฏศิลป์จิตอาสา

 

       2.  งานด้านบริการ

2.1 บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านการแสดงแก่นักศึกษาและบุคลากร และบริการห้องฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

2.2 จัดบริการการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

 

       3.    งานอื่นๆ

3.1 จัดทำวิดิทัศน์เผยแพร่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักศึกษา

3.2 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

3.3 จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.4 ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส

3.5 จัดทำแผนปฏิบัติการของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.6  จัดทำเว็บไซด์ของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.7  กรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

3.8 ดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น จัดให้มีการทบทวนเพิ่มเติมในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ ให้คำปรึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การปฏิบัติหน้าที่และการเรียนระหว่างการเป็นนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์

3.9 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ปของนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ประจำภาคการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยทราบ

3.10 งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชามอบหมายและหน่วยงานขอความอนุเคราะห์

นอกเหนือจากหน้าที่ประจำ เช่น กรรมการคุมสอบประจำปีการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัติ คณะกรรมการตรวจพัสดุ เป็นต้น

 

 

X