งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. 1. รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
  2. 2. จัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
  3. 3. จัดให้มีที่ปรึกษาหอพัก เพื่อทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1 ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักศึกษาในหอพักนักศึกษา

3.2 ช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

3.3 ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก

3.4 ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

3.5 ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา

3.6 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาหอพัก

3.7 ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก

3.8 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่มหาวิทยาลัยจ้างเหมา

3.9 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. 4. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษาเพื่อจัดสอนทบทวนรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
X