งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

1 งานวินัยนักศึกษา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความสำคัญของงานวินัยของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน คณะกรรมการวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536                ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป และมหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ปกครองของนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

                หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. 1. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
  2. 2. พิจารณาและจัดร่างระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนสำหรับนักศึกษา
  3. 3. ให้คำแนะนำและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
  4. 4. กำกับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา
  5. 5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
  6. 6. ดำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างความมีวินัยในหมู่นักศึกษา
  7. 7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองโดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        2 งานการทหาร

            หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและการขอผ่อนผันทางทหาร ดังนี้

  1. 1. การให้บริการด้านการเรียนวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–5
  2. 2. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) นักศึกษาที่มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ และนักศึกษาที่อายุเกิน 21 ปี แต่ยังไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯจะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิลำเนาทหารของตน และดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในขณะที่เป็นนักศึกษา หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย
  3. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารที่จบการเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์นำปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายและจะถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นเวลา 10 ปี โดยจะถูกเรียกปีละ 2 วัน

 

X