งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา   

งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา   

งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา   

งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง  5 ด้าน แก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมที่พึงประสงค์ รวมทั้งป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและอาชีพ ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ทุกวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย

    หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. การจัดบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                   1.1 บริการให้คำปรึกษา (Counseling Services) บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Testing Services)  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม : พัฒนาชีวิตด้วยจิตประภัสสร และกิจกรรม : จิตอาสา  พาทำดี เป็นต้น

1.2 บริการสนเทศ (Information Services) บริการให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์และบริการห้องสมุด จัดทำคู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา การจัดทำแผ่นพับ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น

1.3 บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : Do It  Yourself  (D.I.Y)  และกิจกรรม : One day Trip for Life  เป็นต้น

1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Activities to develop students’ potential) ในรูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย ศึกษา ดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยบุคลากรงานแนะแนว เป็นผู้จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร : การพูดและการสื่อสาร หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์  หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผู้นำ หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ  และกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เป็นต้น

1.5 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การใช้บริการงานแนะแนว และนำผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา/งบประมาณ  

2.  การประสานงาน การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3.   การพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และการสัมมนาต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงาน อบรมฯ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา

4.  การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ

5. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

X