ห้องประชุม

ห้องประชุม

  • ดูแลระบบจองห้องประชุม 1 – ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 – http://eccs1.sut.ac.th/ebooking/
  • ให้บริการห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 12 ที่นั่ง
X