ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
(หลักสูตรนานาชาติ)

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
X