หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Animal Production Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Animal Production Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Animal Production Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทางด้านการผลิตสัตว์ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการคิดค้นเทคโนโลยี
    การนำเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสัตว์ไปใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
    สัตว์ อุตสาหกรรมการพัฒนาพันธุ์สัตว์ อุตสาหกรรมระบบการผลิตสัตว์ เป็นต้น
  2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทางด้านการผลิตสัตว์ ในองค์กรของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงการ
    ผลิตสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ และการพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นต้น
  3. อาจารย์ทางด้านการผลิตสัตว์ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา
  4. ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ

หลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว  มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

เป็นการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวิชาที่คิดค่าคะแนน มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า 53หน่วยกิต สำหรับแนวทางแบบมีสหกิจบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ
   1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาโทที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่จะเข้าศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาว่ามีศักยภาพที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
2.สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ ต้องเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
3.สำหรับผู้ที่สมัครในแบบ ก 1 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานการใช้เทคโนโลยีทางด้านสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

1 การเรียนรายวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นได้ โดยอยู่ในความเห็นชอบของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2 การทำการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์นั้น อาจกระทำทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี หรือเครือข่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสมาขิก

3 สหกิจบัณฑิตศึกษา 8 หน่วยกิต มีระดับคะแนนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) เป็นแนวทางเลือกใหม่จากการศึกษาแบบปกติ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
X