ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 3/2562

ขอแสดงความยินดีกับนายสุภร เอื้อยฉิมพลี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 3/2562

X