หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Animal Production Technology (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Animal Production Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Animal Production Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทางด้านการผลิตสัตว์ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการคิดค้นเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสัตว์ไปใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการพัฒนาพันธุ์สัตว์ อุตสาหกรรมระบบการผลิตสัตว์ เป็นต้น
 2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทางด้านการผลิตสัตว์ ในองค์กรของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงการผลิตสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ และการพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นต้น
 3. อาจารย์ทางด้านการผลิตสัตว์ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา
 4. ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ

หลักสูตร

สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อ
จากขั้นปริญญาโท

 • หลักสูตรแบบ 1 (แบบ 1.1)
 • หลักสูตรแบบ 2 (แบบ 2.1)
 • สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อ
  จากขั้นปริญญาตรี

 • หลักสูตรแบบ 2 (แบบ 2.2)

  1. สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท
   – หลักสูตร แบบ 1 (แบบ 1.1) เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
   – หลักสูตร แบบ 2 (แบบ 2.1) เป็นการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวิชาที่คิดค่าคะแนน มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สำหรับแนวทางแบบมีสหกิจบัณฑิตศึกษา
  2. สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี 
   – หลักสูตร แบบ 2 (แบบ 2.2) เป็นการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวิชาที่คิดค่าคะแนน มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต สำหรับแนวทางแบบมีสหกิจบัณฑิตศึกษา

  คุณสมบัติของผู้ศึกษา

  1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อที่ 12.4 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรืปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
      2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
      2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่กำลังศึกษา
      2.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทำวิจัยต้อง
            1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และ
            2) มีประสบการณ์วิจัยในสายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ หรอื มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
      2.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกหลักสูตรข้างต้น ต้องไม่เป็นผู้พ้นสถานภาพนักศึกษา ขั้นบัณฑิตศึกษา เนื่องจากผลการสอบ หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ หรือกระทำผิดวินัยนักศึกษา หรือยังไม่สำเร็จการศึกษาเมื่อครบกำหนดเวลาสูงสุดแล้วในหลักสูตรและระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษา
      2.5 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      2.6 สภาวิชาการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาอาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นได้เป็นกรณีไป

  โครงสร้างหลักสูตร

  1 การเรียนรายวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นได้ โดยอยู่ในความเห็นชอบของ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  2 การทำการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์นั้น อาจกระทำทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือเครือข่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสมาชิก

  3 สหกิจบัณฑิตศึกษา 8 หน่วยกิต มีระดับคะแนนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) เป็นแนวทางเลือกใหม่จากการศึกษาแบบปกติ

  4 เป็นวิชาในกลุ่มสัมมนา 6 หน่วยกิต ถ้าไม่เคยเรียนวิชาที่เทียบเท่ากับ 333810 การวางแผนการทดลองในงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ และ 333811 หัวข้อศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาทั้งสองนี้ เพิ่มอีก 5 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตในหมวดวิชาแกน 11 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมทุกหมวดไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต

  5 เป็นวิชา 333810 การวางแผนการทดลองในงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 333811 หัวข้อศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 และกลุ่มวิชา
  สัมมนา 8 หน่วยกิต

  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter
  Share on email
  Email
  X