ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญาและวัตถุประสงค์


ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ที่รู้จริง ปฏิบัติได้ ประยุกต์ได้ และสร้างสรรค์ได้ ควบคู่กับทักษะการค้นคว้า การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะในการวิจัยและสามารถนำความรไู้ ปประยุกต์ใช้ในด้านการผลิตสัตว์ของประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล และเชื่อมโยงทุกระดับของสังคมที่มีพลวัตสูง
  2. เพื่อสร้างนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของประเทศในการที่จะเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  3. เพื่อสร้างนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
X