ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

Doctor of Philosophy Program in Crop Science (International Program)

Curriculum

หลักสูตรระดับชาติและนานาชาติในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตร 3 ปี ประกอบด้วย                

1) แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว

2) แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา

3) แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา

PROGRAMM OFFERED

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  หรือเทียบเท่า  หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ….

เอกสาร/รายละเอียด

1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท

2. หนังสือรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย…

ผลการสอบภาษาอังกฤษ

มีผลการสอบภาษาอังกฤษ

  IELTS ไม่น้อยกว่า 4.2

  TOEIC ไม่น้อยกว่า 450

  TOEFL (Paper) ไม่น้อยกว่า 455

  TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 137

  TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 46

School of crop production technology

Class Activities
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Active learning classes
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
International Cooperation
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Cooperation
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Laboratory classes
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next
X