การให้บริการ

การให้บริการ

บริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี

  • การจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

  • จัดจัดแสดงนิทรรศการ

  • การลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการผลิต

X