ความเป็นมา

ความเป็นมา

หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อทำหน้าเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน เชื่อมโยงองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน และสังคม ผ่านภารกิจด้านงานบริการวิชาการ และปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เน้นการใช้ศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในรัดับบัณฑิตศึกษา รวมถึง ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

X