จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม สำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง” วันที่ 11 สิงหาคม 2564

      โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในเขตนครชัยบุรินทร์ด้วยความรู้แบบองค์รวมของไก่โคราช โดยการสนับสนุนงานวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management, GFM) สำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง ให้แก่เกษตรกรในเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่โคราช ที่มีความสนใจยกระดับฟาร์มเลี้ยงไก่โคราชให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ผ่านแอปพลิเคชั่นซูม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายสัตวแพทย์ รัชภูมิ  เขียวสนาม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

 

ทีมนักวิจัยในโครงการ

 

 

X