ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ปีก และกระบวนการฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกที่ถูกต้องและปลอดภัย” 17 กันยายน 2564 ผ่านซูม

      โครงการบริการก่อนและหลังการผลิตลูกไก่โคราชเพื่อการพัฒนาความสามารถของเกษตรกร ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ไก่โคราชเพื่อเพิ่มการกระจายรายได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ปีก และกระบวนการฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกที่ถูกต้องและปลอดภัย” ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่โคราช เพื่อสร้างความเข้าใจในเนวปฏิบัติที่เหมาะสม และร่วมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม (Zoom Cloud Meetings)

 

X