ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 3/2562

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วริศรา เรืองศรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 3/2562

X