ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • การประเมินพันธุ์มันสำปะหลังและนาโนอิลิซิเตอร์ในแปลงเกษตร ที่มีการจัดการแบบผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาโรคโคนเน่าหัวเน่า และสุขภาพมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
  • นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังอินทรีย์เพื่อยกระดับ รายได้เกษตรกรชุมชน

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์) ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • แผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ไก่โคราชเพื่อเพิ่มการ กระจายรายได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ
  • แผนงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาไก่โคราชแบบองค์รวม เพื่อเพิ่ม GDP
X