(หมดเขตรับสมัคร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี 2564 รอบ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2)

คุณสมบัติ
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1.  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. GPAX 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 

หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
1.   กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน  และมี GPAX 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน และมี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. หากมีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ TOEFL, IELTS, TOEIC, TU-GET, SAT, CEFR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

X