ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อ “การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าองค์กร” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร  และสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัยในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ เขายายเที่ยง, ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา  โดยมีบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

X