ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อหน่วยตรวจสอบภายใน  ชั้น 2 อาคารบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000

โทรศัพท์ 0-4422-4036  โทรสาร 0-4422-4037

e-mail : iauadmin@sut.ac.th

X