กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเล่าสู่กันฟัง “การลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานตามข้อสังเกตจาก สตง.”

หน่วยตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานตามข้อสังเกตจาก สตง.” เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร และผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนพัสดุ หัวหน้างานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ หัวหน้างานสารสนเทศบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 81 ราย

X