ตรวจสอบเฉพาะกิจ ก่อน สตง. ตรวจสอบงบการเงิน

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบเฉพาะกิจ ก่อนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเข้ามาตรวจสอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน  ได้แก่

  • ส่วนการเงินและบัญชี
  • ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • เทคโนธานี
  • สุรสัมมนาคาร
X