กิจกรรม Show&Share แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมกิจกรรม Show & Share แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม Application Zoom Cloud Meetings (ID : 318 294 7588)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและเข้าใจถึงประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถจัดทำแนวปฏิบัติของหน่วยงานได้

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. 4740

X